वेदाबेस​

im?m

imām

daśām imām
to this condition — ŚB 7.8.50
imām
this — Bg. 2.39, ŚB 1.6.32, ŚB 1.15.36, ŚB 3.28.44, ŚB 4.25.26, ŚB 4.25.29, ŚB 4.25.37, ŚB 5.6.7, ŚB 5.13.24, ŚB 5.18.28, ŚB 5.18.34, ŚB 5.19.29-30, ŚB 6.8.38, ŚB 8.2.31, ŚB 8.19.5, ŚB 9.4.21, ŚB 9.6.11, ŚB 9.15.14, ŚB 9.18.38, ŚB 10.4.6, ŚB 10.34.12-13, ŚB 11.4.20, ŚB 11.23.37, ŚB 11.23.41, ŚB 11.26.4, ŚB 11.28.44, ŚB 11.29.1, ŚB 12.1.10, ŚB 12.4.42, ŚB 12.4.43, ŚB 12.5.2, ŚB 12.6.67, CC Antya 1.146, NOI 1, Śrī brahma-saṁhitā 5.57
all these — ŚB 1.3.14, ŚB 4.9.6
her — ŚB 3.22.11, ŚB 10.1.45
this. — ŚB 4.17.6-7, ŚB 4.28.1, ŚB 8.9.12, ŚB 12.6.35
unto the planet earth — ŚB 4.18.28
this way — ŚB 4.22.16
this earth — ŚB 4.28.48, ŚB 5.1.38
all this — ŚB 4.31.28
these — ŚB 5.15.8
this entire universe — ŚB 8.13.13
like this (destruction). — ŚB 9.10.27
this land — ŚB 9.11.29
Devakī — ŚB 10.1.49-50
to this — ŚB 10.44.47, ŚB 10.64.8
of this (earth) — ŚB 11.2.18
this world — ŚB 12.2.40
yām imām
all these — Bg. 2.42-43