VEDABACE

Bhaktivedanta Academy of Culture and Education

Treasure House of Authentic Vedic knowledge The topmost source of spiritual knowledge

VEDIC KNOWLEDGE

arrow3

SMRUTI

arrow1

ACHARYA BOOKS

1. Vaishnava Songs
2. Samskaras
3. Beginner guide – KC
4. Bhagavatam stories
5. Surrender unto me
6. Vaishnava dramas
7. Jaivadharma
8. Madhurya Kadambani
9. Sat Kriya Sara Dipika
10. Learning Samskrit  11. Learning Japanese

CHILDREN BOOKS

Panchatantra

ITIHAAS / HISTORY

1. Mahabharat
2. Ramayan
3. Chanakya Niti
4. Vidur Niti
5. VishnuSahastranaam
6. Jyotish (Astronomy)

18 PURANAS

1. ​Bhagavata
2. Garuda
3. Naradiya
4. Vishnu
5. Padma
6. Varaha
7. ​Bhavishya
8. ​Brahmand
9.Brhmvaivart
10. ​Markandey
11. Brahma
12. ​Vamana
13. Matsya
14. Kurma
15. ​Skanda
16. Linga
17. ​Shiva
18. ​Agni Sutras

SHRUTI

VEDAS

1.  Rgved
2. Saamaved
3. Yajurved
4. Atharvaved

UPAVEDAS

1. Ayurveda
2. Dhanurveda

VEDANGAS

1. Samhitas
2. Bramhanas
3. Aranyakas
4. Kalpa
5. Shiksha
6. Vyaakarana
7. Nirukta
8. Chhandas

UPANISHADS

1. Isha
2. Kena
3. Katha
4. Prashna
5. Mundaka
6. Mandukya
7. Taittiriya
8. Aitareya
9. Chandogya
10. Brihadaranyaka
11. Brahma
12. Jabala
13. Shvetashvatara
14. Hamsa
15. Aruneya
16. Garbha
17. Narayana
18. Paramahamsa
19. Amritabindu

 

BACE: Aiming to Teach Vedic Culture All Over the Globe.

©2020 BACE- Bhaktivedanta Academy of Culture and Education

www.vedabace.com is explanation of Vedic knowledge with detail information which can be useful in daily spiritual practice and studies and research.

for further details please contact- info@vedabace.com