VEDABACE

vācaḥ

vigata-anya-vācaḥ
stopping all other sounds. — ŚB 10.21.14, CC Madhya 24.176
apīcya-vācaḥ
O gentle reciters — ŚB 4.15.23
vācaḥ-patayaḥ
masters of speaking — ŚB 4.29.42-44
vācaḥ-patīnām
of great orators — ŚB 4.16.2
vācaḥ
words — ŚB 1.11.10, ŚB 3.6.40, ŚB 3.15.49, ŚB 3.19.21, ŚB 6.5.29, ŚB 10.38.12, ŚB 10.77.30
sounds — ŚB 2.7.11
cries — ŚB 3.17.10
expressions — ŚB 3.19.6
unto the sound — ŚB 4.24.43
words of the Vedas — ŚB 5.11.3
of the speech — ŚB 6.5.10
words. — ŚB 6.10.28
the words — ŚB 8.19.18, ŚB 10.11.57, ŚB 10.33.1, CC Ādi 6.60
speaking — ŚB 9.11.8
of the words — ŚB 10.14.38, CC Madhya 21.27, CC Madhya 21.83
of language — ŚB 10.29.17
our words — ŚB 10.47.66
of speech — ŚB 10.70.45, NOI 1
whose speech — ŚB 10.84.8
Vedic rituals and mantras — ŚB 11.14.5-7
words or speaking — ŚB 11.15.19
speech — ŚB 12.4.20-21

« Back to Glossary Index