वेदाबेस​

श्लोक 11 .23

रूपं महत्ते बहुवक्‍त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥
-

शब्दार्थ

रूपम्-रूप; महत्-विशाल; ते-तुमचे; बहु-अनेक; वक्त्र-मुख; नेत्रम्-आणि नेत्र; महाबाहो-हे महाबाहू, बहु—अनेक; बाहु—भुजा; ऊरु—मांडया; पादम्-आणि पाय; बहुउदरम्-अनेक उदरे, बहु-दंष्ट्रा-अनेक दंत: करालम्-भयानक, दृष्ट्रा-पाहून, लोका:-सर्व ग्रहलोकः प्रव्यथिताः -विचलित: तथा—त्याप्रमाणे; अहम्- मी.

भाषांतर

: हे महाबाहू!देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अक्राळविक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे.

BACE: Aiming to Teach Vedic Culture All Over the Globe.

©2020 BACE- Bhaktivedanta Academy of Culture and Education

www.vedabace.com is explanation of Vedic knowledge with detail information which can be useful in daily spiritual practice and studies and research.

for further details please contact- info@vedabace.com